Algemene voorwaarden

Premium Repair / premium-repair.nl (hierna we of wij) zet zich in voor het naleven van het consumentenrecht en een eerlijke en transparante overeenkomst. Neem contact met ons op als u vragen of problemen heeft met betrekking tot de algemene voorwaarden en wij zullen u graag helpen.

Door deze site en / of onze diensten te gebruiken, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals beschreven op deze pagina. Aanvullende informatie m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens kunt u nalezen in het Privacybeleid op deze website.

Index

1. Begrippen

1.1 Premium Repair is gecreëerd met als doel het repareren van kapotte smartphones, tablets, smartwatches, consoles en laptops.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt onder klant verstaan: een natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van de Premium Repair.

1.3 In deze algemene voorwaarden wordt onder diensten verstaan: de door Premium Repair uitgevoerde werkzaamheden zoals, maar niet uitsluitend, het repareren van producten en het afhalen of bezorgen van deze producten.

1.4 In deze algemene voorwaarden wordt onder producten verstaan: door klanten ter reparatie afgegeven apparatuur zoals, maar niet uitsluitend, smartphones en tablets.

1.5 In deze algemene voorwaarden wordt onder originele onderdelen verstaan: zowel nieuwe originele onderdelen als onderdelen gehaald uit originele apparatuur.

1.6 In deze algemene voorwaarden wordt onder website verstaan: www.premium-repair.nl

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle klanten van Premium Repair.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Premium Repair overeen zijn gekomen.

3. Overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte of aanbod van Premium Repair door de klant wordt geaccepteerd.

3.2 Indien er door omstandigheden onbekend ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst meerwerk verricht dient te worden, is Premium Repair gerechtigd deze kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant kan indien deze bezwaar heeft, de nog niet uitgevoerde werkzaamheden annuleren. Klant is gehouden de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden van Premium Repair aan hun product te vergoeden.

3.3 Indien een klant de opdracht wenst te annuleren, kan dit alleen voor het deel van de werkzaamheden die nog niet zijn verricht.

4. Uitvoering van diensten

4.1 Klanten met een afspraak gaan voor op klanten zonder afspraak.

4.2 Bij afgifte van het product vraagt Premium Repair om de toegangscode om bepaalde functies te testen. Indien een klant deze toegangscode geeft, geeft hij daarmee toestemming om Premium Repair gebruik te laten maken van deze code om functies te testen. De klant is NIET verplicht om de toegangscode af te geven om zijn of haar toestel te laten repareren.

4.3 Premium Repair heeft het recht het product terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

4.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Premium Repair.

4.5 Premium Repair probeert voor haar reparaties gebruik van te maken van originele onderdelen. Lukt dit niet, dan wordt er gebruik gemaakt van onderdelen van de hoogst haalbare kwaliteit.

4.6 Premium Repair heeft het recht derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar diensten.

4.7 Premium Repair probeert reparaties zo spoedig mogelijk en binnen een schappelijke tijd uit te voeren. Mocht er door onvoorziene omstandigheden vertraging optreden, dan wordt de klant hiervan tijdig ingelicht.

4.8 De klant wordt op de hoogte gebracht zodra de reparatie voltooid is op het bij Premium Repair bekende telefoonnummer of email-adres. De klant dient vervolgens de kosten van de reparatie te voldoen alvorens het gerepareerde product overgedragen wordt aan de klant, tenzij hier schriftelijke afwijkende afspraken over gemaakt zijn met de klant. Indien een reparatie na 90 dagen nog niet is betaald gaat het eigendom van het gerepareerde product over op Premium Repair. De kosten van een reparatie komen in geen geval te vervallen.

5. Garantie, kosten en betaling

5.1 Na reparatie door Premium Repair heeft de klant 3 maanden garantie op de werking van het bij reparatie gemonteerde onderdeel. Deze garantie geldt niet voor barsten in het glas of lcd en andere val-, stoot-, druk-, water-, of zichtbare gebruikersschade. Op uitgevoerde arbeid, zoals een waterschade reiniging, kunnen wij geen garantie bieden. Dit komt doordat waterschade onvoorspelbaar is en we nooit op voorhand kunnen zeggen of we het toestel na een reiniging weer aan de praat krijgen. Ook op een soldering, zoals een Face-ID reparatie of een moederbord reparatie, een refurbished toestel en een batterij kunnen wij 3 maanden garantie bieden.

5.2 Hoewel Premium Repair gebruik maakt van de hoogste kwaliteit onderdelen, kan Premium Repair niet garanderen dat de fabrieksgarantie op het product geldig blijft.

5.3 Indien het niet lukt om het product te repareren, is de klant verplicht om 20 euro onderzoekskosten te betalen.

5.4 De kosten voor reparatie zijn de kosten zoals weergegeven op de website van Premium Repair, tenzij Premium Repair u een alternatieve prijsopgave heeft verschaft waar u akkoord mee bent gegaan.

5.5 Deze kosten dienen door klanten direct te worden voldaan bij het ophalen of afleveren van het gerepareerde product. Zakelijke klanten kunnen betalen op rekening wanneer dit schriftelijk overeengekomen is.

5.6 Telefoons die door fabrikant waterdicht worden geproduceerd kunnen na een reparatie deze waterdichtheid verliezen. Na een reparatie is Premium Repair niet aansprakelijk voor de waterdichtheid van een toestel.

5.7 Op aanschaf van een refurbished toestel, een batterij of accessoires bieden wij 3 maanden garantie.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Premium Repair heeft slechts een inspanningsverplichting ten opzichte van de klant. Premium Repair kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het gewenste resultaat.

6.2 Indien Premium Repair toch aansprakelijk wordt gehouden, zal Premium Repair uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door u opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van onze verplichtingen met betrekking tot onze diensten en deze is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het Product.

6.3 Alle aanspraken van de klant wegens tekortschieten aan de zijde van Premium Repair vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Premium Repair binnen een termijn van veertien (14) dagen, nadat de klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

6.4 Premium Repair is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data.

6.5 Premium Repair is niet aansprakelijk voor schade aan producten ontstaan door een overmachtssituatie waaronder, maar niet uitsluitend, wordt verstaan inbraak, lekkage, brand en overstroming.

6.6 In geval van totaal verlies van een product wordt de dagwaarde van dit product gehanteerd er wordt tot een maximum van 250 Euro vergoed. In geen geval is Premium Repair gehouden het product in zijn geheel te vervangen.

7. Identiteit

7.1 Premium Repair is in de KvK geregistreerd onder nummer 76829235. Premium Repair is statutair gevestigd op het volgende adres: Kamille 1, 2231 WT Rijnsburg

7.2 Premium Repair is per e-mail te bereiken via info@premium-repair.nl

8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

8.1 Op de rechtsverhouding tussen Premium Repair en haar klanten is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die tussen Premium Repair en haar klanten mochten ontstaan worden beslecht door een bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen in de algemene voorwaarden van Premium Repair

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden.